Released: 2014
Sub Qin Shi Ming Yue: Kong Shan Niao Yu
Released: 2015
Sub Dragon Ball Super